Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SERVICE PARTS INT BV , januari 2013.
 1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Service Parts Int B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11044529. Service Parts Int B.V. is statutair gevestigd te Zaltbommel, Nederland. Feitelijk gevestigd te Valeton 35 5301LW Zaltbommel Nederland.
 2. Met deze publicatie vervallen alle andere door Leverancier in het verleden gedeponeerde en of overhandigde leveringsvoorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders in een expliciete schriftelijke overeenkomst vermeld. Op bestaande overeenkomsten en/of nog uit te voeren leveringen blijven tot volledige nakoming de vorige voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

 1. Onder “Leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Service Parts Int B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11044529.
 2. Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de Leverancier een koop- of andere overeenkomst aangaat. Onder “Leverancier” wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Onder “Overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de Leverancier ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, (internationale) overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productie- en transportmiddelen.
 4. Onder “levering (van zaken)”, wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op alle door Leverancier gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Van deze algemene voorwaarden is een Nederlandse en een Engelse versie. Bij een (mogelijk) verschil in interpretatie is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 5. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe bestellingen c.q. leveringen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Leverancier dienen te worden aangemerkt als vrijblijvende uitnodigingen aan de potentiële Afnemer tot het doen van een aanbod en kunnen te allen tijde worden ingetrokken of herroepen door Leverancier. Offertes binden Leverancier derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
 2. Van de door Leverancier uitgebrachte offertes maken deel uit- met name wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, Leverancier, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op een offerte betrekking hebben.
 3. De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier en dienen op eerste verzoek aan Leverancier te worden teruggegeven bij gebreke waarvan de houder de door Leverancier te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen en modellen is steeds de schriftelijke toestemming van Leverancier vereist. Leverancier behoudt zich alle eventuele intellectuele eigendomsrechten voor ten aanzien van de afbeeldingen, tekeningen en modellen. (zie artikel 6).
 4. Leverancier stelt op haar website www.ServiceParts.nl de volgende informatie beschikbaar;
 • Vestigingsadres en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel
 • De belangrijkste kenmerken van het product waaronder de prijs
 • De wijze en kosten van aflevering en betaling 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van Leverancier.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Leverancier een aan haar gegeven order schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling.
 3. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leverancier in overleg met de Afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 4. De Afnemer is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Leverancier gegeven, gebonden na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de Afnemer dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt.
 5. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en compleet aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de voor Leverancier gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen
 6. De door Leverancier aan Afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 7. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Medewerkers van Leverancier, of namens Leverancier gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Leverancier alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de bevoegde bestuurder(s) van Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn vermeld in € (EURO) exclusief omzetbelasting en wettelijke bijdragen en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Voor Nederland en Belgie wordt boven € 200,- orderwaarde franco geleverd met een next day service. Onder deze waarde wordt € 7,50 aan orderkosten gehanteerd. Zendingen naar overige landen beschikbaar, prijs op aanvraag.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. De door Leverancier verstrekte gegevens bij een aanbieding w.o. prijslijsten, brochures, catalogi, gegevensdragers, internet etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Eventuele foutieve gegevens kunnen nimmer de Leverancier binden of leiden tot enige aansprakelijkheid van Leverancier. De verstrekte gegevens zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, niet bij bestelling automatisch gegenereerde, schriftelijke bevestiging.
 3. Leverancier behoudt uitdrukkelijk het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Afnemer in rekening te brengen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. In beide gevallen heeft Afnemer niet (zelf) het recht de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. De door Leverancier opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Leverancier voor de uitvoering van de order nodig heeft ook in haar bezit zijn. De door Leverancier opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Bij niet tijdige levering dient Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, worden afleverings-, administratie-, en transportkosten voor zover van toepassing, apart in rekening gebracht.
 4. Tenzij Afnemer zelf voor vervoer zorgt, worden de zaken door Leverancier verzonden op de naar Leveranciers oordeel gunstige wijze met door Leverancier te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de Afnemer.
 5. Verzoekt een Afnemer om de levering van zaken op een andere wijze te doen plaatsvinden, dan is Leverancier gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan de Afnemer in rekening brengen.
 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Leverancier het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 7. Afnemer is gehouden de gekochte zaken binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Leverancier gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen..
 8. Indien Afnemer overeenkomstig het bovenstaande (lid 7) in gebreke blijft, kan Leverancier tevens betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Leverancier de zaken voor rekening en risico van de Afnemer, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Leverancier aangeboden zaken berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer erkent dat de eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten berusten bij Leverancier en zal deze nimmer in of buiten rechte trachten aan te tasten.
 2. Leverancier verklaart naar haar beste weten dat de door haar aangeboden zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan de Leverancier zo nodig -naar haar keuze- het desbetreffende product, of onderdeel daarvan, vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Indien Afnemer door een derde in kennis wordt gesteld van enige aanspraak van derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een product of een onderdeel van een product, zal de Afnemer op straffe van verval van recht de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen bij aangetekend schrijven in kennis stellen van deze aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak is Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich -voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt- onthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan Leverancier verlenen.
 4. Het is Afnemer verboden op welke wijze dan ook wijzingen, veranderingen en verwijderingen aan te brengen aan de verpakkingen, de merken, handelsnamen of andere onderscheidingsteken, welke zijn aangebracht op of aan de door Leverancier geleverde artikelen of de verpakkingen.

Artikel 8. Reclame door de Afnemer

 1. Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is aansprakelijk voor de gegevens die hij Leverancier verstrekt heeft.
 2. De Afnemer moet waar het de in offerte (en wat daarvan ex artikel 3 lid 2 deel uitmaakt) door Leverancier verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met spelingen en met wijzigingen in de door Leverancier geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de Afnemer rekening te houden met spelingen.
 3. De door Leverancier geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
 4. Klachten van de Afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, of tekorten/overschotten in de geleverde hoeveelheid/hoeveelheden, of foutief geleverde artikelen moeten door de Afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden met een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 5. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige bij de (af)levering controle konden blijken, moeten door de Afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Leverancier ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 4.
 6. Ieder vorderingsrecht van de Afnemer jegens Leverancier, betrekking hebbend op gebreken in de door Leverancier geleverde zaken, vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen lid 4 en 5 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Leverancier ter kennis zijn gebracht;
  2. de Afnemer Leverancier geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de Afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Leverancier voorzien;
  4. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Afnemer wordt voortgezet;
  5. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of de garantietermijn van het betreffende artikel is verstreken.
 7. De garantietermijn op door Leverancier geleverde artikelen, tenzij voor bepaalde producten nadrukkelijk anders door Leverancier gestipuleerd, is gelimiteerd tot 6 (zes) maanden na levering aan Afnemer bij normaal gebruik of zoveel korter zoals is verstrekt door de oorspronkelijke leverancier/producent. Op gebruikte goederen (USED) zit een garantie van 30 dagen. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door Leverancier geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Afnemer jegens Leverancier voorgaande garantie-aanspraken doen gelden.
 8. Indien Afnemer geleverde artikelen wenst te retourneren, om wat voor reden dan ook, kan dat alleen geschieden na verkrijging van een door Leverancier afgegeven Retour Materiaal Autorisatie-nummer (= RMA-nummer) en met duidelijke vermelding van de reden van retour, de eventueel geconstateerde gebreken en/of vermelding van de geconstateerde leveringsfouten en op de door Leverancier aangegeven wijze.
 9. Het recht van retour is niet van toepassing op:
  • Cartridges en toners;
  • Verbruiks artikelen waarbij de verpakking is geopend
  • Computer componenten waarbij de verpakking is geopend;
  • Reeds ingebouwde componenten
  • Lampen, actieve en passieve componenten en overeenkomstige zaken;
  • Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van niet voorraad artikelen, en reserve onderdelen
  • UPS batterijen
  • Produkten zonder originele verpakking
 10. Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Afnemer. Leverancier is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de Afnemer bij derden op te slaan.
 11. Ingeval van een volgens de Leverancier rechtsgeldige reclame en er sprake is van een garantie, is Leverancier uitsluitend gehouden tot, zulks ter keuze van Leverancier: a. (kosteloos) herstel van gebreken, die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten; b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Afnemer gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
 12. Indien de Afnemer zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de Leverancier.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Afnemer, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de door Leverancier geleverde zaken of verrichte diensten dan wel het ondeugdelijk zijn van de door Leverancier geleverde zaken of verrichte diensten, en voor schade ten gevolge van enig advies van Leverancier ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken of diensten.
 2. In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Leverancier ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de eventueel voor haar bestaande verzekering wordt uitgekeerd bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Leverancier jegens de Afnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
 4. Het bepaalde in de leden 1-3 heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Leverancier.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Leverancier aan de Afnemer te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door de Leverancier verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Leverancier op de Afnemer wegens tekortschieten door de Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Leverancier, heeft voldaan. Indien Leverancier zulks nodig acht, heeft zij het recht van de Afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is het de Afnemer toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de Afnemer gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Leverancier over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Leverancier over te dragen.
 3. Afnemer verplicht zich eveneens op eerste verzoek ten behoeve van de Leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de Leverancier geleverde zaken voortvloeiende vorderingen op derden.
 4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de Afnemer het eigendomsrecht van Leverancier rustend op de door Leverancier geleverde zaken verloren is gegaan, is de Afnemer verplicht onverwijld ten behoeve van Leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking. In het geval door de be- of verwerking een nieuw zaak wordt gevormd, handelt Afnemer bij die vorming in opdracht van Leverancier en gaat Afnemer de nieuwe zaak voor Leverancier houden.
 5. Afnemer heeft niet het recht de zaken in stil pand te geven of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 6. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Afnemer (of derden) bevinden, maar aan Leverancier in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Leverancier de zaken als haar eigendom opvordert, is Afnemer gehouden om Leverancier de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent Afnemer reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die Leverancier lijdt als gevolg van het terugnemen van de zaken. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Leverancier voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Leverancier het recht de Afnemer tot nakoming en/of schadevergoeding aan te spreken, nadat zij de zaken onder zich heeft genomen.
 7. De Afnemer is verplicht het risico van brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek bewijs van deze verzekering aan Leverancier te tonen. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Afnemer.
 8. Afnemer is gehouden om de door Leverancier aan hem geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende zaken als eigendom van Leverancier te identificeren en geïdentificeerd te houden totdat de eigendom op hem is overgegaan.
 9. Voor zover Leverancier nog (andere) vorderingen op Afnemer heeft (als bedoeld in lid 1) en zij aan Afnemer zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud (meer) rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Leverancier hierbij (reeds nu voor alsdan) een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk zij dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Afnemer zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Leverancier, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
 10. Afnemer verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen afnemer.

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in € (EURO), tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Leverancier is gevestigd of door overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening, onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van Leveranciers bank of girorekening als de dag van betaling. Blijft de Afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Leverancier, dan wel de kredietverzekeraar van Leverancier, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van Leverancier nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke (Europese) handelsrente plus 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 2. Klachten, tekortkomingen, gebreken, defecten, manco’s e.d. schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer heeft geen recht op aftrek van enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.
 3. Indien de Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de vorderingen van Afnemer op Leverancier direct opeisbaar. Alsdan heeft Leverancier het recht, de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit verbintenissen met de Afnemer op te schorten, onverminderd alle rechten uit het algemene recht voortvloeiend.
 4. Ook zijn we gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voortijdige betaling te verlangen. Voorts is Leverancier alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Afnemer alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Leverancier verrichte prestatie, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.
 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke en daadwerkelijke gerechtelijke incassokosten, derhalve niet beperkt tot het liquidatietarief) komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,-- alles exclusief omzetbelasting. De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van Afnemer zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Afnemer, zelfs al zou Afnemer volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Leverancier nadelige wijze.
 7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Indien in de financiële positie van Afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Leverancier gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 9. Leverancier is gerechtigd haar vorderingen uit hoofde van alle transacties met Afnemers over te dragen aan een kredietverzekeraar of factormaatschappij naar keuze van Leverancier.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt ten deze verstaan: elke van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk , verhinderd wordt. Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen, vervoersverbod, importverbod, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekteverzuim van personeel, transportmogelijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverbod, alles bij Leverancier c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers.
 2. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.
 3. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden is.
 4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

 1. In gevallen dat de Afnemer:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot faillissement of surseance van betaling indient;
  2. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
  3. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of;
  4. in verzuim is terzake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en/of de (duur)overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn.
  • De Leverancier is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en tot genoegen van Leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Leverancier geleverde zaken en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, kosten en rente.
  • De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

  Artikel 14. Opzegging

  1. Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, is Leverancier steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is Afnemer nimmer tot opzegging gerechtigd. Aan het verlenen van toestemming voor opzegging kan Leverancier voorwaarden verbinden, zulks te harer beoordeling.

  Artikel 15. Verrekening

  1. Leverancier is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de Afnemer op Leverancier te verrekenen met vorderingen van Leverancier en de op enigerlei wijze aan Leverancier gelieerde ondernemingen op de Afnemer.
  2. Indien Afnemer op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de Afnemer in de zin van artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

  Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Op alle door Leverancier aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
  2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Leverancier aangegane overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in Nederland.
  3. Het bepaalde in lid 2 doet geenszins af aan het recht van Leverancier om zich te allen tijde te wensen tot de bevoegde rechter van de plaats waar Afnemer gevestigd is., dan wel indien Leverancier dat wenst zich te wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut.

  Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

  1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
  2. Hetzelfde geldt voor zover geconcludeerd zou moeten worden dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. In geval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover zij deze bepaling op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  3. Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit deze overeenkomst of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling. 

  I. Algemeen

  In het algemeen gelden de volgende voorwaarden en procedures t.a.v. elke retourzending. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing.

  1. Voorafgaand aan een retourzending dient het voorgeschreven RMA-formulier te zijn ingevuld. Het RMA-formulier wordt u na overleg met een van onze verkopers toegezonden en is op te vragen via de afdeling Verkoop.
  2. Na ontvangst van het RMA-formulier wordt dit beoordeeld door de afdeling Verkoop. Indien het artikel in aanmerking komt voor retournering ontvangt u van de afdeling Verkoop het RMA-formulier retour voorzien van een RMA-nummer.
  3. Indien van toepassing dienen de artikelen in hun originele, niet beschadigde consumentenverpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd.
  4. Het gehele artikel met inbegrip van alle onderdelen dient retour te worden gezonden. Tenzij anders wordt overeengekomen.
  5. Het artikel dient goed verpakt (overdoos) te worden verzonden. Schade, die ontstaat door onvoldoende verpakking tijdens het transport kan tot gevolg hebben dat we de artikelen niet in behandeling kunnen nemen.

  Helaas kunnen wij artikelen/retouren die niet aan bovenstaande algemene voorwaarden voldoen, niet in behandeling nemen. Het artikel zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.

  II. Fout besteld

  Het kan voorkomen dat u een fout maakt gedurende de bestel procedure, of bijvoorbeeld een verkeerd aantal besteld. Wij bieden u de mogelijkheid om deze artikelen te retourneren. Onderstaande voorwaarden en procedures zijn hierop van toepassing :

  1. De totale waarde van de artikelen die U wilt terugsturen dient meer dan € 30,- te zijn.
  2. Speciaal, op uw verzoek, door Service Parts Int BV bestelde artikelen komen hiervoor niet in aanmerking.
  3. Schriftelijke melding binnen 5 werkdagen na ontvangst artikelen via e-mail:
  4. Als de artikelen retour kunnen worden gestuurd ontvangt u het RMA-formulier retour voorzien van een door Service Parts Int BV toegekend RMA-nummer.
  5. Terugsturen van de artikelen met het voorgeschreven en volledig ingevuld RMA-formulier voorzien van bijlagen binnen 14 dagen.
  6. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde artikelen ontvangt u een creditnota.
  7. Wij vergoeden u 80% van de gefactureerde netto-verkoopprijs.

  III. Levering Service Parts Int BV komt niet overeen met pakbon

  Indien de ontvangen pakbon afwijkt van de daadwerkelijke levering, bijvoorbeeld wanneer:

  • andere artikelen op de pakbon staan en/of
  • onjuiste aantallen op de pakbon staan

  en U wilt deze artikelen retour sturen is het onderstaande van toepassing:

  1. Schriftelijk melden binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen via e-mail
  2. Service Parts Int BV neemt contact met u op om het probleem op te lossen en de verdere procedure te bespreken.

  IV. Fout geleverd door Service Parts Int BV

  Indien Service Parts Int BV:

  • andere artikelen levert dan door u zijn besteld
  • het juiste artikel levert maar er is meer geleverd dan besteld

  en U wilt deze artikelen retour sturen is het onderstaande van toepassing:

  1. Telefonisch melden via de Verkoop afdeling binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen, telefoonnummer 0418 635420
  2. Service Parts Int BV maakt met u afspraken om het probleem op te lossen en de verdere procedure af te spreken.

  V. Defect artikel binnen garantie

  Indien van toepassing worden de garantietermijnen en voorwaarden van de fabrikant gehanteerd. Een aantal artikelen zoals: UPS batterijen en lampen zijn uitgesloten van garantie. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop. Indien blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie.

  1. Aanspraken op garantie dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het gebrek/mankement schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling Verkoop.
  2. Na beoordeling van uw melding ontvangt u, indien van toepassing, een RMA-nummer.
  3. Het artikel dient samen met RMA-formulier binnen 14 dagen na toekenning van het RMA-nummer te worden verzonden.
  4. Na ontvangst van het artikel met RMA-formulier wordt beoordeeld of het defecte artikel binnen de garantie valt. Als het artikel NIET onder defect artikel binnen garantie, valt dan wordt contact met u opgenomen.
  5. Reparatie van defecte artikelen binnen de garantie geschiedt kosteloos voor zover de garantiebepalingen van toepassing zijn en de garantietermijn niet is verstreken. We zullen altijd proberen om het artikel te repareren. Dus wacht met het bestellen van een nieuw artikel. Het gerepareerde artikel wordt retour gestuurd voorzien van een reparatierapport.
  6. Indien het artikel defect binnen garantie niet gerepareerd kan worden, zal een nieuw artikel worden toegezonden. Indien het artikel niet (meer) beschikbaar is, zal een vervangend gelijkwaardig artikel worden toegezonden.
  7. Wanneer het artikel, na uitvoerige tests en controle door Service Parts Int  BV, geen defecten vertoont, zijn wij genoodzaakt hiervoor minimaal € 20,- onderzoekskosten in rekening te brengen. Service Parts Int BV kan de onderzoekskosten zonder vooraanmelding aan passen. Het product zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.
  8. Artikelen die niet meer zijn te repareren worden niet teruggestuurd.

  VI. Defect artikel buiten garantie

  Een defect artikel buiten garantie is een artikel dat NA de garantietermijn defect is geraakt en/of het defect is ontstaan als gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of normale gebruiksslijtage. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie. Een defect artikel buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door Service Parts Int  BV gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect artikel buiten garantie kan op verzoek een kostenopgave worden verstrekt.

  VII. Transportschade

  Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. U dient direkt contact op te nemen met de afdeling Verkoop. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen bij Service Parts Int  BV zal creditering van de beschadigde/geopende zending volgen. Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de omdoos wordt vastgesteld, dient binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van "onder voorbehoud van controle". Claims die niet binnen 2 werkdagen zijn gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.